අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් අංශ සහයක - වව්නියාව

අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් අංශ සහයක - වව්නියාව

Posted on 21 Nov 5:53 pm, Vavuniya, Vavuniya

Company / Employer:
(ඉතා හදිසි) නිෂ්පාදන අංශ කර්මානතයක සේවයට
Job type:
Full Time
Industry:
Consumer Goods & Durables
Business Function:
Manufacturing
Role / Designation:
සැපයුම් අංශ සහයක
Salary (per month):
Rs 35,000 - 50,000
Gender preference:
Any
Required experience (years):
0
About the role
Promote this ad
CAREERSKY
MEMBER
Visit member's shop