අමතර ඉගැන්වීම්

For sale by chamaka 19 Sep 9:05 pmMaharagama, Colombo

Rs 1,500

Negotiable


1-5 ශ්‍රේණි සදහා ශිෂ්‍යත්ව උත්තර පත්තර පරීක්ෂක ගුරුතුමියක විසින් නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වයි.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0716058826
  • 0702106606

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad