අමානෝ වැහිපීලි (Amano Gutters, Zinc Aluminium Gutter)

For sale by Sivilima Mega Showroom MEMBER31 Aug 5:40 pmNugegoda, Colombo


ඔබගේ සියලුම සෙවිලි තහඩු සහ වැහිපීලි උපාංග අලුත් නිමාවකින්, මනා සවි ශක්තියකින් සහ නවතම වර්ණ රැසකින් සවි කර ගැනීම සදහා 10 වසරකට වැඩි අඛණ්ඩ විශ්වාසයක් ඇති සුහඳශීලි සේවාවක් ලබා ගැනීමට අප වෙත එන්න.

✔ 0.47mm ඝනකම සහිත Zink Aluminium තහඩු
✔ වැහිපිහිලි සදහා වසර 10ක පුර්ණ වගකීමක් (10 years warrenty for Gutters & accessories)
✔ නවතම වර්ණ රැසක්
✔ වැහිපිහිලි හැඩ 12 ක්
✔ සාධාරණ මිලගණන්


Service type:
Roofing
Report this ad

Contact

  • 0720400341

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sivilima Mega Showroom

The Best Solution for Roofing


Share this ad

Promote this ad