අලුත්ම නිවසක් - මැදගම්පිටිය

Posted on 03 Sep 9:49 am, Divulapitiya, Gampaha

Rs 3,500,000
Negotiable
Address:
දිවුලපිටිය ,ගම්පහ ,වේයන්ගොඩ පාර මැදගම්පිටිය
Beds:
2
Baths:
1
House size:
850.0 sqft
Land size:
12.5 perches
Description
Rohana Land
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact ROHANA LAND
0774005531
0774138239