අලුතින් ඉදිකරන ලද නවීන පන්නයේ නිවස හොරණ

Posted on 14 Oct 1:01 pm, Horana, Kalutara
Rs 5,500,000
Negotiable
Address:
හොරණ - පොකුණුවිට
Beds:
2
Baths:
2
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
Aduwata Idam
MEMBER
Member since November 2018
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Aduwata Idam
0713157157
0718456456