අලෙවි විධායකයින් - කලුතර

අලෙවි විධායකයින් - කලුතර

Posted on 22 Jul 9:29 am, Kalutara, Kalutara
Application deadline: 31 Aug 2021
Employer:
සොනෙක් හෝම් පුද්ගලික සමාගම
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 75,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
1
Employer Website:
Application deadline:
2021-08-31
About the role
Promote this ad
Posted by
Cityro