අලෙවි සහායක (පිරිමි) - හිරිඹුර-කරාපිටිය

Posted by Thamalu Group
12 days

Job location
Galle
Company / Employer
තමළු සමුහ ව්‍යාපාරය
Job type
Full Time
Industry
Consumer Goods & Durables
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
අලෙවි සහායක (පිරිමි)
Salary (per month)
Rs 24,000 - 38,000
Total vacancies
3
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

අලෙවි සහායක (පිරිමි)
===============
ගාල්ල හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි අපගේ ගෘහවිදුලි උපකරණ ප්‍රදර්ශනාගාරය සඳහා,
# උසස්පෙළ සමත්
# පුහුණු/නුපුහුණු
# යතුරුපැදි/සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍ර ඇති
# ගාල්ල ප්‍රදේශය අවට පදිංචිය ඇති
ඔබට අගනා රැකියා අවස්ථාවක්

................................
# ආකර්ශනීය වැටුප් හා දීමනා
# විකුණුම් මත ඉහළ කොමිස්
# EPF / ETF
# අනුමත නිවාඩු
# ප්‍රියමනාප වැඩ පරිසරය

අමතන්න:-


Similar ads