අලෙවි අධීක්ෂක - කුරුණෑගල

Posted by Lahiru dharmasena
51 days
Apply for this job

Job location
Kurunegala
Company / Employer
CBH Lands (Pvt) Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Real Estate
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
Sales Supervisor
Educational specialization
Marketing & Sales
Salary (per month)
Rs 30,000 - 35,000
Total vacancies
3
Maximum age
45
Gender preference
Any
Application deadline
2019-07-31
Required experience (years)
2

About the role

CBH Lands (Pvt) Ltd ඉඩම් සහ නිවාස ක්ෂත්‍රයේ පරිනත ව්‍යාපාරයකි. අප සමාගමේ නව ව්‍යපෘති කිරීම යටතේ නව රැකියා විවෘතව ඇත. ඉහල වැටුප්, කොමිසන්, බෝනස්, ජංගම දුරකථන, පෙට්‍රල් දීමනා සහ වෙනත් ප්‍රතිලාභ.

කුරුණෑගල ශාඛාව
Sales Supervisor (අලෙවි අධීක්ෂක)

# වසර 03 ඉඩම් විකිණීමේ පළපුරුද්ද
# අලෙවි ඉලක්ක සැපයීම
# සුහදශිලිභාවය
# මෝටර් රථ හෝ මෝටර් බයිසිකල් බලපත්‍රය

හෝමාගම ශාඛාව
Sales Supervisor (අලෙවි අධීක්ෂක)

# වසර 03 ඉඩම් විකිණීමේ පළපුරුද්ද
# අලෙවි ඉලක්ක සැපයීම
# සුහදශිලිභාවය
# මෝටර් රථ හෝ මෝටර් බයිසිකල් බලපත්‍රය

Sales Rep & Project Officer (විකුණුම් නියෝජිත සහ ව්‍යාපෘති නිලධාරී)

# වසර 01 ඉඩම් විකිණීමේ පළපුරුද්ද
# වලංගු මෝටර් බයිසිකල් බලපත්‍රයක් තිබීම

Apply for this job

Similar ads