අගනා කඩකාමර දෙකක් කුලියට වැලිමඩ

Posted on 27 Aug 9:01 am, Welimada, Badulla
Rs 15,000 /month
Negotiable
Property type:
Address:
සාප්පු කඩේ නුගතලාව වැලිමඩ
Size:
900 sqft
Description
For rent by
Hemantha Dasanayake
Promote this ad
Contact Hemantha Dasanayake
0710634300