අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇබිලිපිටිය ,පනාමුර

Posted on 20 Aug 3:54 am, Embilipitiya, Ratnapura

Rs 110,000 /year
Negotiable
Address:
ඇබිලිපිටිය ,පනාමුර
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
14.2 Perches
Description
For rent by
Nishan Awishka
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Nishan Awishka
0775442340