අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත - පලාපතවෙල

Posted on 22 Nov 7:16 pm, Palapathwela, Matale

Rs 350,000 per perch
Address:
නො304 ,දඹුල්ල පාර, වාවින්න, පලාපතවෙල, මාතලේ
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
100.0 perches
Description
For sale by
H.M.S. Jayarathna
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact H.M.S. Jayarathna
0768489545