අගනා බිම් කොටසක් - කුඹුක

Posted on 16 Jun 1:20 pm, Horana, Kalutara

Rs 190,000 per perch
Negotiable
Address:
ගෝනපල - කුඹුක
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713482482