ඇවරිවත්ත මුතුවාඩිය දෙමහල් නේවාසිකාගාරය සමග ඉඩම විකිනීමට

Posted on 07 May 9:16 am, Katunayake, Gampaha
Rs 20,000,000
Negotiable
Property type:
Address:
Awariyawatta Mutuwadiya
Size:
5,000 sqft
Description
For sale by
n.f.n Fernando
Promote this ad
Contact n.f.n Fernando
0777340525
0778366236