ඇසුරුම් ලේබල් අංශ සේවක සේවිකාවන් (දින/සති වැටුප්)-කොළඹ

ඇසුරුම් ලේබල් අංශ සේවක සේවිකාවන් (දින/සති වැටුප්)-කොළඹ

Posted on 19 Mar 7:27 am, Gampaha City, Gampaha
Employer:
DS GROUP
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 50,000 - 52,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Dinisuru Group Careers
MEMBER
Member since September 2020
Visit member's shop