ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - වැල්ලවාය

Posted by Eazy Lanka Jobs MEMBER
52 days

Job location
Moneragala
Company / Employer
EAZY LANKA JOBS
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 50,000
Total vacancies
57
Maximum age
60
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ /පිලියන්දල/සීදූව හා ඒ අවට පිහිටි

තේ කොළ‚ ප්ලාස්ටික්‚ කාපට්‚ බිස්කට්‚ ටොෆි‚ චොකලට්‚ නූඩ්ල්ස්‚ සෝයාමීට්‚ පපඩම් වැනි ප්ර මුකපෙලේ කර්මාන්තශාලා රැසක
ලේබල් / ඇසුරුම් / නිශ්පාදන / නිශ්පාදන සහයක වැනි තනතුරු සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි ප්ර දේශවලින්
පුහුණු / නුපුහුණු
ගැහැණු / පිරිමි සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් බඳවා ගැනේ.
** පැමිණි දිනම රැකියාව
** දින / සති / මාසික වැටුප්
** මාසිකව රු. 45000 කට නොඅඩු වැටුපක්
** ආහාර / නවාතැන් / ප්රුවාහන පහසුකම් සැපයේ
** යහළුවන් / විවාහකයින් / නෑදෑයන් එකම ආයතනයට