ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - උකුවෙල

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - උකුවෙල

Posted on 23 Feb 8:53 pm, Ukuwela, Matale
Employer:
jmj pvt ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 40,000 - 45,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad