ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - රත්නපුර

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - රත්නපුර

Posted on 22 Jul 10:51 am, Ratnapura, Ratnapura
Employer:
JMJ Pvt Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 50,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
JMJ Pvt Ltd
MEMBER
Member since October 2018
Visit member's shop