ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - රත්නපුර

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - රත්නපුර

Posted on 13 Jan 12:48 pm, Ratnapura, Ratnapura
Employer:
excelant job
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad