ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - නුවරඑළිය

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - නුවරඑළිය

Posted on 27 Nov 8:57 am, Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Application deadline: 15 Dec 2020

Company / Employer:
Newjob pvt Ltd
Job type:
Full Time
Minimum qualification:
Skilled Apprentice
Industry:
Manufacturing
Business Function:
Manufacturing
Role / Designation:
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization:
Others
Maximum age:
50
Gender preference:
Any
Application deadline:
2020-12-15
Skills:
Normal
Required experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Newjob Pvt Ltd
MEMBER
Visit member's shop