ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් - මහියංගනය

Posted by Eazy Lanka Jobs MEMBER
47 days

Job location
Badulla
Company / Employer
EAZY LANKA JOBS
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා
Salary (per month)
Rs 35,000 - 50,000
Total vacancies
90
Maximum age
60
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ / ජා ඇල / පිලියන්දල හා ඒ අවට පිහිටි

තේ කොළ‚ ප්ලාස්ටික්‚ කාපට්‚ බිස්කට්‚ ටොෆි‚ චොකලට්‚ නූඩ්ල්ස්‚ සෝයාමීට්‚ පපඩම් වැනි ප්‍රමුකපෙලේ කර්මාන්තශාලා රැසක

ලේබල් / ඇසුරුම් / නිශ්පාදන / නිශ්පාදන සහයක වැනි තනතුරු සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රදේශවලින්
පුහුණු / නුපුහුණු - ගැහැණු / පිරිමි සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් බඳවා ගැනේ.

**අවුරුදු 17 - 60 අතර
** පැමිණි දිනම රැකියාව
** දින / සති / මාසික වැටුප්
** මාසිකව රු. 45000 කට නොඅඩු වැටුපක්
** ආහාර / නවාතැන් / ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයේ
** යහළුවන් / විවාහකයින් / නෑදෑයන් එකම ආයතනයට