ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - මැදිරිගිරිය

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - මැදිරිගිරිය

Posted on 14 Jan 10:47 am, Medirigiriya, Polonnaruwa
Employer:
new job
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad