ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්

Posted on 05 May 7:58 am, Kandy, Kandy
Employer:
කිත්ලන්කා
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 43,000 - 49,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad