ඇසුරැම් අංශ සේවක - නුවර

Posted by Kithlanka MEMBER
9 days

Job location
Kandy
Company / Employer
kithlanka
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරැම් අංශ සේවක/සේවිකාවන්
Salary (per month)
Rs 40,000 - 49,000
Total vacancies
96
Maximum age
55
Gender preference
Any
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

+========++++++================ඇසුරැම් අංශ සේවක/සේවිකාවන්==========++++++=============+
අහාර නිපදවන කර්මාන්තශාලාවල ඇසුරැම් අංශවලට සේවය සදහා සේවක සේවිකාවන් වහාම බදවාගැනේ
බිස්කට් හා චෙකලට් නිෂ්පාදණ කර්මාන්තශාලාවල
ඇසුරැම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
සුදුසුකම් :
අධ්‍යාපනය ඇති නැති සැමට
සා පෙල/උ පෙළ පෙනි සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක
වයස අවු 18ත් 55ත් අතර අයදුම්කරුවන්
අධ්‍යාපනය ඇති නැති සැමට
ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්
ප්‍රතිලාභ :
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
රැකියාව මත වැටුප රු.49000 දක්වා
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්‍රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් එකම ආයතනයට


More ads from Kithlanka