ඇන්තූරියම් පැළ

For sale by Seller 20 Jul 9:26 amMaharagama, Colombo

Rs 150

Negotiable


♧ලංකාවේ හා බැංකොක් ඇන්තූරියම් වර්ග අඩු මිලට.

♧මල් සහිත, මල් රහිත, ලොකු, කුඩා ආදී විවිධ ප්‍රමාණ වලින් ලබා ගත හැක.

CALL FOR MORE DETAILS....

📞සියලුම පැළ වර්ග පිළිබඳ විමසීම සඳහා අමතන්න.

Report this ad

Contact

  • 0757842570

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads