ඇන්තූරියම් පැල

For sale by Vihanga Aberthna 5 Jan 2:10 pmMatale, Matale

Rs 1,500


පැල කිහිපයකි සමන් විත කුඩා මල් පෝච්චියක් රුපියල් 200 පමණ වන අතර මල් සහිත ලොකු මල් මල් පෝච්චිය සමග රුපියල් 1500 වෙ වැඩිදුර විමසීම් සඳහා පහත සඳහන් අංකයට සම්බන්ධ වන්න
ලලිතා රාජපක්ෂ

Report this ad

Contact

  • 0779638463

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads