ඇන්ටික් බුරුත සයිඩ් කබඩ්

For sale by deeptha 17 Apr 10:26 pmAngoda, Colombo

Rs 13,500

ඇන්ටික් බුරුත සයිඩ් කබඩ් එක්කි.
ඇලුත් වැඩියා කොට නිල්/කොල පැහයට නිමා කොට ඇත
ඇලින්දයේ තැබිය හැක.
අන්ගොඩ වල්පොලදී බැලිය හැක.


Condition:
Used
Furniture type:
Antique / art
Report this ad

Contact

  • 0776025391

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad