ඇදහිය නොහැකි මිලකට.ඉඩමක් සහිත නිවසක්-බුත්තල

Posted on 24 Feb 10:36 am, Buttala, Monaragala
Rs 1,450,000
Negotiable
Address:
කුකුරම්පල හන්දිය/අඩි 100.පාර/ඌව පැල්වත්ත/බුත්තල.
Beds:
2
Baths:
1
House size:
2,722.0 sqft
Land size:
80.0 perches
Description
For sale by
Widuka Pusek Ban Pusek
Promote this ad
Contact Widuka Pusek Ban Pusek
0715522655