අදිවේගී මාර්ගයට ආසන්න ඉඩමක් විකිණීමට - කළුතර

Posted on 15 May 2:47 am, Kalutara City, Kalutara
Rs 450,000 per perch
Negotiable
Address:
නාගොඩ,කළුතර
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Investec Asset Management Pvt Ltd
MEMBER
Member since November 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Investec Asset Management Pvt Ltd
0706129121