අබලි ද්‍රව්‍ය මිලදීගනු ලැබේ.

Wanted by Free Bird Media (Pvt) Ltd 15 May 3:45 pmPilimatalawa, Kandy


ඔබගේ නිවසේ හා ව්‍යාපාරික ආයතනයේ භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද අබලි ද්‍රව්‍ය දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක නිවසට, ව්‍යාපාරික ආයතනයට පැමිණ මිලදීගනු ලැබේ. 100% විශ්වාසනීය සේවය

යකඩ, පොල්කටු, පරණ පරිගණක ආදී සියල්ලම මිලදීගැනේ.

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න - රත්නායක

Report this ad

Contact

  • 0728537016

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Free Bird Media (Pvt) Ltd

Authorized ikman.lk agent in PilimathalawaShare this ad
Promote this ad