ආයතනය කළමනාකරණය - කලුතර

Posted by Spring Lanka (Pvt) Ltd MEMBER
8 days
Apply for this job

Job location
Gampaha
Company / Employer
Spring Lanka (pvt) ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Education
Business Function
Marketing & PR
Educational specialization
Business & Management
Salary (per month)
Rs 25,000 - 72,000
Total vacancies
11
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ඔබත් සා.පෙ / උ.පෙ පෙනී සිටි අයෙක්ද??

       මෙන්න ඔබගේ අවස්ථාව......

ලිපි ලේඛන කටයුතු ,  පොත් තැබීම , මුදල් ගනුදෙනු හා බැංකු කටයුතු ,  කළමනාකරණ සහයක කටයුතු සහ කණ්ඩායම් කණ්ඩායම මෙහෙයවීම

ඔබත් කැමති නම් ඉක්මනින්ම අයදුම් කරන්න

Apply for this job

More ads from Spring Lanka (Pvt) Ltd