ආහාර ලේබල් අංශ (සේවක/සේවිකාවන්) - මහියංගනය

Posted by Kithlanka MEMBER
15 days

Job location
Badulla
Company / Employer
kithlanka
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන්
Salary (per month)
Rs 42,000 - 49,000
Total vacancies
98
Maximum age
50
Gender preference
Any
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ආහාර ලේබල් අංශ සේවක/සේවිකාවන්+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
අහාර නිපදවන කර්මාන්තශාලාවල ලේබල් ඇසුරැම් අංශවලට සේවය සදහා සේවක සේවිකාවන් වහාම බදවාගැනේ
කර්මාන්තශාලාවල ඇසුරැම් අංශ සේවක සේවිකාවන්
සුදුසුකම් :
අධ්‍යාපනය ඇති නැති සැමට
සා පෙල/උ පෙළ පෙනි සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක
වයස අවු 18ත් 50ත් අතර අයදුම්කරුවන්
අධ්‍යාපනය ඇති නැති සැමට
ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්
ප්‍රතිලාභ :
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
රැකියාව මත වැටුප රු.60000 දක්වා
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්‍රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් එකම ආයතනයට
සිංහල,දෙමළ,මුස්ල්ම් සැමට
ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
laṁkāvē paḷamu peḷeahāra nipadavana karmāntaśālāvala æsuræm lēbal aṁśavalaṭa sēvaya sadahā sēvaka sēvikāvan vahāma badavāgænē

karmāntaśālāvala niṣpādana aṁśa sēvaka sēvikāvan
sudusukam :
adhyāpanaya æti næti sæmaṭa
sā pela/ufaphaḷa peni siṭi ayaṭat ayadum kala hæka
vayasa avu 18t 50t atara ayadumkaruvan
adhyāpanaya æti næti sæmaṭa
gæhæṇu /pirimi puhuṇu/ nupuhuṇu sæmaṭat
pratilābha :
satipatā hō māspatā væṭup gevīm sidu kerē.
rækiyāva mata væṭupa ru.60000 dakvā
āhāra, navātæn saha pravāhanaya sæpayē
yahaluvan vivāhakayin ekama āyatanayaṭa
siṁhala,demaḷa,muslm sæmaṭa
illum kaḷa yutu ākāraya :
ihata tanatura san̆dahā sudusūma pudgalayā oba nam, mema dænvīmē "Apply for this job" hi san̆dahan durakathana aṁkaya harahā ayan̆dum karanna.
æsurum /lēbal aṁśayanṭa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
முதல் வகுப்பு உற்பத்தி நிலையங்களில் ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக ஊழியர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர்.
 தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களின் உற்பத்தி பிரிவு
தகுதிகள்:
அனைவருக்கும் கல்வி ஒரு அல்ல
பரீட்சைக்கு உட்கார்ந்தவர்களுக்காக நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
வயது 50 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள்
அனைவருக்கும் கல்வி ஒரு அல்ல
பெண் / பெண் / திறமையற்றவர்
நன்மைகள்:
வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர சம்பளம் முறைகளை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
.49000 சம்பளம் வேலை
உணவு, உறைவிடம் மற்றும் போக்குவரத்து வழங்கப்படும்
திருமணம், நண்பர்களுடன் மட்டும் நிறுவனம்
சிங்களவர்கள், தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் அனைவருக்கும்
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
நீங்கள் மேலே பதவிக்கு ஒரு நபர் கண்டறிந்தால், அறிவிப்பு தொலைபேசி எண்ணில் மூலம் விண்ணப்பிக்க "இந்த வேலை விண்ணப்பித்தல்".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


More ads from Kithlanka