ආහාර ඩිලිවරි බයික් රයිඩර්- ඩුබායි රාජ්‍ය්ය - මැයි 26 සම්මුඛ පරීක්ෂණය

ආහාර ඩිලිවරි බයික් රයිඩර්- ඩුබායි රාජ්‍ය්ය - මැයි 26 සම්මුඛ පරීක්ෂණය

Posted on 22 May 1:57 pm, Dubai, United Arab Emirates
6137views
Application deadline: 27 May 2024
Salary:
Rs 200,000 per month
Industry:
Job type:
Contract
Company website:
About the role
Promote this ad
Asian Green Foreign Employment United Arab Emirates
Asian Green Foreign Employment
MEMBER
Member since December 2023
Visit member's shop
Stay Alert: Avoid Online Scams
  • Never share card details or OTPs, and always verify items in person before payment. ikman does not offer a delivery service. Stay vigilant!
See all safety tips