පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)
පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)

16 ஒக்டோ 11:30 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 9,480

Media - - O/L and A/L-
Media - - O/L and A/L-

இன்று 12:21 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

ICT Lessons

19 ஒக்டோ 7:44 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

GIT Class

17 ஒக்டோ 8:18 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)
පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)

16 ஒக்டோ 11:30 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 9,480

English Medium Nursery

15 ஒக்டோ 11:18 முற்பகல், கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

Coaching Classes

08 ஒக்டோ 11:08 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

Mathematics for Year 8 to Year 11

08 ஒக்டோ 7:58 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

Maths Theory + Paper Class 6 to O/L

07 ஒக்டோ 6:28 முற்பகல், கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

Sinhala Classes Available
Sinhala Classes Available

06 ஒக்டோ 10:48 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

English Class For Kids.
English Class For Kids.

02 ஒக்டோ 3:48 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

ENGLISH AND COMPUTER CLASS
ENGLISH AND COMPUTER CLASS

19 செப்ட் 8:40 பிற்பகல், நுவரெலியா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

O/L Mathematics Individual Classes
O/L Mathematics Individual Classes

19 செப்ட் 9:01 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

AMI teacher offers tuition in English

13 செப்ட் 6:21 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

Training teachers
Training teachers

10 செப்ட் 11:55 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 70,000

Maths tution for Grade 9 to 11
Maths tution for Grade 9 to 11

09 செப்ட் 11:17 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

O/L Maths and Science

09 செப்ட் 10:30 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

Tution and guidance
Tution and guidance

06 செப்ட் 3:05 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

Individual and Group Classes

06 செப்ட் 3:05 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

English & English Literature Tuition
English & English Literature Tuition

04 செப்ட் 3:13 முற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

Agriculture science

03 செப்ட் 8:29 பிற்பகல், மட்டக்களப்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

ENGLISH LANGUAGE/LITERATURE

28 ஆகஸ்ட் 9:22 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

Computer classes (local/edexcel)
Computer classes (local/edexcel)

27 ஆகஸ்ட் 2:43 பிற்பகல், கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

O/L (10 , 11 wasara) MATHS
O/L (10 , 11 wasara) MATHS

25 ஆகஸ்ட் 11:12 முற்பகல், குருணாகலை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

பக்கம் 1 என்ற 1

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்