කාබනිකව පැෂන් ෆෘට් වගා කරමු
කාබනිකව පැෂන් ෆෘට් වගා කරමු

அங்கத்துவம்22 மார் 1:38 பிற்பகல், பதுளை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

Grow orchids
Grow orchids

03 மார் 3:43 பிற்பகல், கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15,000

Karandeniya Cinamon..............
Karandeniya Cinamon..............

இன்று 3:25 பிற்பகல், காலி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 350

enthuriyam pela saha mall
enthuriyam pela saha mall

இன்று 2:20 பிற்பகல், களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

Cinnamon Powder
Cinnamon Powder

இன்று 11:52 முற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,000

Black pepper
Black pepper

இன்று 10:45 முற்பகல், கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,200

වස විසෙන් තොර දියර පොහොර
වස විසෙන් තොර දියර පොහොර

அங்கத்துவம்இன்று 10:18 முற்பகல், அம்பாறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 550

පිරිසිදු කිතුල් පැණි
පිරිසිදු කිතුල් පැණි

இன்று 9:44 முற்பகல், இரத்தினபுரி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 800

Sugar sachet packets

இன்று 7:48 முற்பகல், கம்பஹா, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

italy pasta ( ඉතාලි පාස්තා )
italy pasta ( ඉතාලි පාස්තා )

இன்று 7:00 முற்பகல், புத்தளம், உணவு

ரூ 140

CIC combine havester(sunami)
CIC combine havester(sunami)

இன்று 6:16 முற்பகல், பொலன்னறுவை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 300,000

Ornamental Plants _ Buttercup
Ornamental Plants _ Buttercup

நேற்று 8:10 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60

Atteriya Plants | ඇට්ටේරියා පැල
Atteriya Plants | ඇට්ටේරියා පැල

நேற்று 11:58 முற்பகல், மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

Phalaenopsis small orchid plants
Phalaenopsis small orchid plants

நேற்று 11:31 முற்பகல், கண்டி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

bee honey (mee pani)
bee honey (mee pani)

நேற்று 10:37 முற்பகல், இரத்தினபுரி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,500

fox tail plants
fox tail plants

நேற்று 10:36 முற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

Toblerone Milk Chocolate Bar 360g
Toblerone Milk Chocolate Bar 360g

நேற்று 9:14 முற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,200

Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750G
Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750G

நேற்று 9:03 முற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 1,500

amthurium flower
amthurium flower

25 மார் 6:20 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

thuba karavila
thuba karavila

25 மார் 3:33 பிற்பகல், இரத்தினபுரி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 65

Lavazza – The Italian Coffee
Lavazza – The Italian Coffee

25 மார் 2:06 பிற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 750

Anthuriyam
Anthuriyam

25 மார் 2:05 பிற்பகல், கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,200

coconuts honey (පොල් පැනි)
coconuts honey (පොල් පැනි)

25 மார் 1:46 பிற்பகல், புத்தளம், உணவு

ரூ 400

White Eggs
White Eggs

25 மார் 1:13 பிற்பகல், குருணாகலை, உணவு

ரூ 12

Cinnamon Sticks
Cinnamon Sticks

25 மார் 12:53 பிற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 500

grass seeds
grass seeds

25 மார் 9:29 முற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

Anthurium Plants
Anthurium Plants

25 மார் 12:20 முற்பகல், கண்டி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 450

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்