පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු
පුෂ්පරාග මැණික රිදි මූදු

அங்கத்துவம்28 செப்ட் 4:13 பிற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 6,750

3 Stone රිදි මුදුව Silver Ring
3 Stone රිදි මුදුව Silver Ring

நேற்று 6:14 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 3,500

925 Silver Bracelets
925 Silver Bracelets

நேற்று 4:33 பிற்பகல், இரத்தினபுரி, ஆபரணம்

ரூ 1,500

925 Sterling Silver Ring
925 Sterling Silver Ring

நேற்று 4:20 பிற்பகல், இரத்தினபுரி, ஆபரணம்

ரூ 3,500

LATEST DESIGNS JIMIKKI
LATEST DESIGNS JIMIKKI

அங்கத்துவம்நேற்று 3:04 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 977

MODERN JIMIKKI COLLECTION
MODERN JIMIKKI COLLECTION

அங்கத்துவம்நேற்று 2:58 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 1,275

Bronze dragon pendent Necklace
Bronze dragon pendent Necklace

நேற்று 1:46 பிற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 350

Small Bell Chain Anklet-Tassel Jewellery
Small Bell Chain Anklet-Tassel Jewellery

அங்கத்துவம்15 ஒக்டோ 1:34 பிற்பகல், கம்பஹா, ஆபரணம்

ரூ 296

gold ring pleted.
gold ring pleted.

நேற்று 9:32 முற்பகல், இரத்தினபுரி, ஆபரணம்

ரூ 950

breslet gold pleted.
breslet gold pleted.

நேற்று 9:29 முற்பகல், இரத்தினபுரி, ஆபரணம்

ரூ 1,950

STONE BANGLES
STONE BANGLES

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 4:46 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 2,400

Garnet gem rhodalite
Garnet gem rhodalite

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:50 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 3,650

Hip Chain
Hip Chain

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:49 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 675

gem red coral
gem red coral

21 ஒக்டோ 2:15 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 9,200

gomed gem
gomed gem

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 1:42 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 117,500

22k gold ring
22k gold ring

21 ஒக்டோ 12:29 பிற்பகல், மாத்தறை, ஆபரணம்

ரூ 31,000

අත්‍ කැටයම් සහිත නවරත්න මුදුව
අත්‍ කැටයම් සහිත නවරත්න මුදුව

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 11:37 முற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 9,850

gem multicolour set
gem multicolour set

21 ஒக்டோ 11:30 முற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 8,000

unheated sapphires
unheated sapphires

21 ஒக்டோ 10:41 முற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 15,000

Couple Rings wings of love
Couple Rings wings of love

21 ஒக்டோ 10:36 முற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 550

Emerald මරකත පච්ච් රිදි මූදු
Emerald මරකත පච්ච් රිදි මූදු

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 6:58 முற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 7,500

Necklace
Necklace

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 4:45 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 1,840

ගෝමේද රිදි මූදු
ගෝමේද රිදි මූදු

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 2:25 பிற்பகல், கண்டி, ஆபரணம்

ரூ 3,850

Ridi chain
Ridi chain

20 ஒக்டோ 1:58 பிற்பகல், மாத்தறை, ஆபரணம்

ரூ 3,000

BROOCH
BROOCH

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 1:10 பிற்பகல், கொழும்பு, ஆபரணம்

ரூ 192

Nawarathna set 4mm
Nawarathna set 4mm

20 ஒக்டோ 11:56 முற்பகல், இரத்தினபுரி, ஆபரணம்

ரூ 4,500

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்