මිල (රු)

-

HTP™ 3D Multimedia Projectors 2016
HTP™ 3D Multimedia Projectors 2016

සාමාජිකයා10 ඔක් 4:03 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 69,500

Android Wifi Smart Led Projector
Android Wifi Smart Led Projector

සාමාජිකයා30 සැප් 2:53 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 25,000

Projector LED
Projector LED

අද 2:44 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,000

LED Projector 800 Lumens
LED Projector 800 Lumens

අද 1:04 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,000

Antena
Antena

ඊයේ 11:03 පව, පොලොන්නරුව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

KONKA TV REMOTE
KONKA TV REMOTE

සාමාජිකයාඊයේ 10:38 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 650

SETUP BOX
SETUP BOX

ඊයේ 7:25 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,100

Audio videos player
Audio videos player

ඊයේ 7:23 පව, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 13,500

TV Wall Mount 14"- 27"
TV Wall Mount 14"- 27"

සාමාජිකයාඊයේ 6:05 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,250

RECEIVER
RECEIVER

ඊයේ 4:48 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,900

micro max tv remote
micro max tv remote

සාමාජිකයාඊයේ 4:30 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 650

video player
video player

ඊයේ 4:20 පව, මඩකලපුව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

iView ®™ DayLight Led Projector 2200 Lum
iView ®™ DayLight Led Projector 2200 Lum

සාමාජිකයා01 ඔක් 1:59 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 32,500

Brand New UNIC WIFI LED Projector
Brand New UNIC WIFI LED Projector

ඊයේ 3:48 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,500

MYGICA ATV 1800
MYGICA ATV 1800

සාමාජිකයාඊයේ 3:01 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,750

TVT 4 Channel DVR
TVT 4 Channel DVR

සාමාජිකයාඊයේ 2:37 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,000

TV Wall Mount
TV Wall Mount

සාමාජිකයාඊයේ 1:53 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,750

HDMI cable
HDMI cable

21 සැප් 3:54 පව, වවුනියාව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 250

HTP™ DLP LED Smart 3D Projectors
HTP™ DLP LED Smart 3D Projectors

සාමාජිකයාඊයේ 1:26 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 69,500

DialogTv Per DayTV satallite connection
DialogTv Per DayTV satallite connection

සාමාජිකයා15 ඔක් 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,590

Android Wifi Smart Led Projector
Android Wifi Smart Led Projector

සාමාජිකයා30 සැප් 2:53 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 25,000

Brand New UNIC® UC46 WIFI LED Projector
Brand New UNIC® UC46 WIFI LED Projector

සාමාජිකයා15 ඔක් 2:00 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

Portable DVD Player / TV Tuner
Portable DVD Player / TV Tuner

ඊයේ 12:24 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,750

TK-6500 Rechargeable DVD Player
TK-6500 Rechargeable DVD Player

ඊයේ 12:18 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,750

Smart Daylight HTP™Multimedia Projector
Smart Daylight HTP™Multimedia Projector

සාමාජිකයා12 ඔක් 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

HTP™ Daylight Multimedia Projectors
HTP™ Daylight Multimedia Projectors

සාමාජිකයා14 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

display
display

ඊයේ 11:48 පෙරවරු, කළුතර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!