කර්මාන්ත
දැන්විම් 1,147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Nurse - Canada
Nurse - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයා11 ජනවාරි 12:14 පව, පුත්තලම, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

House Keeping Vacancies - Italy
House Keeping Vacancies - Italy

TIO Visa Centre

සාමාජිකයා09 දෙසැ 2:41 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

HVAC Supervisor - Qatar
HVAC Supervisor - Qatar

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාඅද 5:50 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Chiller Technicians - Qatar
Chiller Technicians - Qatar

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාඅද 5:40 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

අඩ කාල

Lath Machine Operator - Maldives
Lath Machine Operator - Maldives

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාඅද 5:34 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Commi 1 - Australia
Commi 1 - Australia

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා11 ජනවාරි 1:45 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Executive Chef - Australia
Executive Chef - Australia

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා09 ජනවාරි 1:54 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Driver - KSA
Delivery Driver - KSA

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා09 ජනවාරි 12:23 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Service Crew - KSA
Service Crew - KSA

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා09 ජනවාරි 3:46 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

F& B Chef - Australia
F& B Chef - Australia

SAI INTERNATIONAL

අද 4:46 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

FEMALE HOTEL STAFF - DUBAI
FEMALE HOTEL STAFF - DUBAI

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයාඅද 4:44 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Steward - Dubai
Kitchen Steward - Dubai

Asga International

සාමාජිකයා10 ජනවාරි 1:12 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Pastry Cook - Dubai
Pastry Cook - Dubai

Asga International

සාමාජිකයා10 ජනවාරි 3:29 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Chef - Maldives
Chef - Maldives

Basheer

සාමාජිකයාඅද 4:34 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Room Boy - Maldives
Room Boy - Maldives

Basheer

සාමාජිකයාඅද 4:33 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

RO Plant Operator -Maldives
RO Plant Operator -Maldives

Basheer

සාමාජිකයාඅද 4:33 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

International Chef - Malta (Europe)
International Chef - Malta (Europe)

Basheer

සාමාජිකයාඅද 4:33 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

House Keeping Female - Malta (Europe)
House Keeping Female - Malta (Europe)

Basheer

සාමාජිකයාඅද 4:17 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Showroom Sales Associate - Qatar
Showroom Sales Associate - Qatar

skillbirds (pvt) ltd

සාමාජිකයාඅද 3:31 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Tailor (Male) - UAE

Al Karrim Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 10:29 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

House Driver (ගෘහ රියදුරු) - Oman

Mr. Ruwan Subasinghe

සාමාජිකයාඅද 2:20 පව, කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

F&B candidate - Australia
F&B candidate - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:17 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

Chef - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:17 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

Kitchen Helper - Australia
Kitchen Helper - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:09 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

Waiter  -  Australia
Waiter - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:06 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

Room Attendants - Australia
Room Attendants - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

Front Office - Australia
Front Office - Australia

Regal International Consultant Services

සාමාජිකයාඅද 1:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කෙටි කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!