කර්මාන්ත
දැන්විම් 1,256 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Electrical Construction - Saudi Arabia
Electrical Construction - Saudi Arabia

Trans Gulf pvt ltd

සාමාජිකයා29 මාර්තු 11:47 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Architects - USA
Architects - USA

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයා27 මාර්තු 10:17 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Accountant - Qatar
Accountant - Qatar

Trans Gulf pvt ltd

සාමාජිකයා20 මාර්තු 9:44 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Waiters -  KSA
Waiters - KSA

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා02 මාර්තු 12:28 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Room Assistant  Hotel -  KSA
Room Assistant Hotel - KSA

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා15 මාර්තු 5:16 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Service Assistants - Rumania
Service Assistants - Rumania

TIO Visa Centre

සාමාජිකයා13 පෙබ 12:16 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Butcher - Oman
Butcher - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:52 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Baker - Oman
Baker - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:49 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Salad Maker - Oman
Salad Maker - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:47 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Cook - Oman
Cook - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:44 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Head Chef - Oman
Head Chef - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:40 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Housekeeper - Oman
Housekeeper - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:38 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Laundryman - Oman
Laundryman - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:35 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Storekeeper - Oman
Storekeeper - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:26 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Laundry Supervisor - Oman
Laundry Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:25 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Housekeeping Supervisor - Oman
Housekeeping Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:22 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Dining Supervisor - Oman
Dining Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:20 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Etiquette Trainer - Oman
Etiquette Trainer - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:19 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Sales Secretary - Saudi Arabia
Sales Secretary - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

ඊයේ 1:15 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Hygienist -Oman
Hygienist -Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:13 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

A/C Technician - Oman
A/C Technician - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:13 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Appliance Technician - Oman
Appliance Technician - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:11 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Tailor - Saudi Arabia
Tailor - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

ඊයේ 1:09 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Hygeine Manager - Oman
Hygeine Manager - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:06 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Financial Accountant - Saudi Arabia
Financial Accountant - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

ඊයේ 1:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

HSE Officer - Oman
HSE Officer - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

HSE Manager - Oman
HSE Manager - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයාඊයේ 1:02 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!