කර්මාන්ත
දැන්විම් 1,190 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
General Cook - Dubai
General Cook - Dubai

skillbirds (pvt) ltd

සාමාජිකයා22 පෙබ 2:57 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Packing Collector - Russia
Packing Collector - Russia

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

19 ජනවාරි 4:11 පව, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Hotel Waiters - Qatar
Hotel Waiters - Qatar

AL SHAMIL MANPOWER

18 පෙබ 1:39 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Security Guard (Male) - Qatar
Security Guard (Male) - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

සාමාජිකයා21 පෙබ 8:58 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Plumber - Dubai
Plumber - Dubai

Al Karrim Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයා23 පෙබ 5:13 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Security Guard - Dubai
Security Guard - Dubai

N.P.Manpower

සාමාජිකයා22 පෙබ 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Waiter - Seychelles

Asga International

සාමාජිකයා26 ජනවාරි 6:20 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Pool Attendant - Seychelles
Pool Attendant - Seychelles

Asga International

සාමාජිකයා16 පෙබ 12:57 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Garden Helper - Seychelles
Garden Helper - Seychelles

Asga International

සාමාජිකයා16 පෙබ 2:27 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Auto Mechanic -  Australia
Auto Mechanic - Australia

Al Karrim Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයා23 පෙබ 4:10 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Cleaner - Northern Cyprus
Cleaner - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

24 ජනවාරි 1:58 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Helper - Northern Cyprus
Helper - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

22 පෙබ 3:14 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

පිරිසිඳු කරන්නන් - උතුරු සයිප්‍රසය
පිරිසිඳු කරන්නන් - උතුරු සයිප්‍රසය

Champika Exporters (Pvt) Ltd

22 පෙබ 2:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Skipper - Seychelles
Skipper - Seychelles

Asga International

සාමාජිකයා03 පෙබ 4:40 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Beautician (Female ) - Seychelles
Beautician (Female ) - Seychelles

Asga International

සාමාජිකයා03 පෙබ 4:41 පව, ගම්පහ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Roofers - Canada
Roofers - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:48 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Industrial Electrician - Canada
Industrial Electrician - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

HR Manager - Canada
HR Manager - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:44 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Telco Installation Workers - Canada
Telco Installation Workers - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Truck and Bus Mechanic - Canada
Truck and Bus Mechanic - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:39 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Service Technician - Canada
Service Technician - Canada

Canon Consultancy canada

සාමාජිකයාඊයේ 11:39 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Motor Mechanic - Northern Cyprus
Motor Mechanic - Northern Cyprus

Champika Exporters (Pvt) Ltd

22 පෙබ 3:42 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Spare Part Head - UAE
Spare Part Head - UAE

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයා25 පෙබ 4:46 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Camp Boss - Saudi Arabia
Camp Boss - Saudi Arabia

Dana Manpower (Pvt) Limited

සාමාජිකයා25 පෙබ 4:19 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Laundry Supervisor - Qatar
Laundry Supervisor - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා25 පෙබ 2:20 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Dry Cleaner  - Qatar
Dry Cleaner - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා25 පෙබ 2:16 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Sales Supervisor - Oman
Sales Supervisor - Oman

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා25 පෙබ 2:01 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!