දැන්විම් 266 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
iPad 3 Original Battery
iPad 3 Original Battery

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:19 පව, කොළඹ, සේවා

රු 7,500

MOBILE PHONE REPAIR PROFESSIONALS
MOBILE PHONE REPAIR PROFESSIONALS

සාමාජිකයා22 ඔක් 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 500

UNLOCK ANY BLACKBERRY
UNLOCK ANY BLACKBERRY

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:53 පව, කොළඹ, සේවා

iPhone 5S On/Off Button Replacement
iPhone 5S On/Off Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:34 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,490

iPhone 6 Plus On/Off Button Replacement
iPhone 6 Plus On/Off Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, සේවා

රු 4,490

iPhone 6S Plus On/Off Button Replacement
iPhone 6S Plus On/Off Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, සේවා

රු 8,490

iPhone 5 Speaker Replacement
iPhone 5 Speaker Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:37 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,990

iPhone 5 Front Camera Replacement
iPhone 5 Front Camera Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:41 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,490

iPhone 6 Plus Speaker Replacement
iPhone 6 Plus Speaker Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:38 පව, කොළඹ, සේවා

රු 4,490

iPhone 5S Speaker Replacement
iPhone 5S Speaker Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:37 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,490

iPhone 5S Front Camera Replacement
iPhone 5S Front Camera Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:41 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,990

iPhone 6S Plus Front Camera Replacement
iPhone 6S Plus Front Camera Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:42 පව, කොළඹ, සේවා

රු 5,990

iPhone 5s Home Button Replacement
iPhone 5s Home Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:43 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,990

iPhone 6 Original Front Cam Replacement
iPhone 6 Original Front Cam Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:41 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,490

iPhone 6 Home button Replacement
iPhone 6 Home button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:44 පව, කොළඹ, සේවා

රු 4,490

iPhone 5S Volume Button Replacement
iPhone 5S Volume Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:47 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,490

iPhone 6 Volume Button Replacement
iPhone 6 Volume Button Replacement

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:47 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,990

iPhone 6S Volume Button Repair
iPhone 6S Volume Button Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:48 පව, කොළඹ, සේවා

රු 5,990

iPhone 6 WiFi Problem Repiars
iPhone 6 WiFi Problem Repiars

සාමාජිකයා14 ඔක් 1:37 පව, කොළඹ, සේවා

රු 5,990

iPhone 5S Proximity Sensor Repair
iPhone 5S Proximity Sensor Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 1:44 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,990

iPhone 6 Plus Proximity Sensor Repair
iPhone 6 Plus Proximity Sensor Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 1:46 පව, කොළඹ, සේවා

රු 4,490

iPhone 6 Proximity Sensor Repair
iPhone 6 Proximity Sensor Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 1:47 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,490

iPhone 6 Earpiece Repair
iPhone 6 Earpiece Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 5:51 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,490

iPhone 5S No Power Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 5:59 පව, කොළඹ, සේවා

iPhone 6S No Power Repair

සාමාජිකයා14 ඔක් 6:01 පව, කොළඹ, සේවා

iPhone 5 Housing Replacement Original
iPhone 5 Housing Replacement Original

සාමාජිකයා14 ඔක් 6:15 පව, කොළඹ, සේවා

රු 5,990

iPhone 6 Housing Replacement Original
iPhone 6 Housing Replacement Original

සාමාජිකයා14 ඔක් 6:16 පව, කොළඹ, සේවා

රු 9,990

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!