Kids MotorBike Small
Kids MotorBike Small

සාමාජිකයා15 සැප් 4:09 පව, යාපනය, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,900

Touch & Learn
Touch & Learn

සාමාජිකයා08 ඔක් 1:36 පව, යාපනය, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,870

SKATEBOARD
SKATEBOARD

සාමාජිකයාඅද 5:03 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 8,640

Lord Ganesh Feng Shui
Lord Ganesh Feng Shui

අද 4:18 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 10,000

lord Ganesh Statue
lord Ganesh Statue

අද 4:18 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 15,000

Syma Drone Camera - (Last One)
Syma Drone Camera - (Last One)

අද 4:12 පව, කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 10,500

Balance Scooters -   Mother Boards
Balance Scooters - Mother Boards

සාමාජිකයාඅද 4:07 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 8,000

Balance Scooters/ Hover Boards Batteries
Balance Scooters/ Hover Boards Batteries

සාමාජිකයාඅද 3:53 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 10,000

DJI Phantom 3
DJI Phantom 3

අද 3:48 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 160,000

snooker table  from uk(full size)
snooker table from uk(full size)

සාමාජිකයාඅද 2:20 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 500,000

Monster Car
Monster Car

සාමාජිකයාඅද 1:18 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,600

Remote Control Jeep
Remote Control Jeep

සාමාජිකයාඅද 12:45 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,935

Hover Board
Hover Board

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:10 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 23,900

binocular
binocular

අද 10:06 පෙරවරු, යාපනය, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,800

KK260 Frame
KK260 Frame

අද 8:53 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,500

kids Car
kids Car

අද 8:43 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,500

Hoverboard Smart Balance Wheel
Hoverboard Smart Balance Wheel

සාමාජිකයා08 ඔක් 1:52 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 26,000

208 rechargeable ride on jeep
208 rechargeable ride on jeep

සාමාජිකයාඊයේ 9:36 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 23,000

Helicopter
Helicopter

සාමාජිකයාඊයේ 4:39 පව, යාපනය, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,650

Swimming googles for kids
Swimming googles for kids

ඊයේ 2:14 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 695

3.7V 720mAh Drone Battery
3.7V 720mAh Drone Battery

සාමාජිකයාඊයේ 1:50 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 800

3.7V 1200mAh Drone Battery
3.7V 1200mAh Drone Battery

සාමාජිකයාඊයේ 1:46 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,200

3.7V 1100mAh Drone Battery
3.7V 1100mAh Drone Battery

සාමාජිකයාඊයේ 1:42 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,100

Kids Slide
Kids Slide

ඊයේ 1:00 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 7,000

4CH 2.4G Camera Quadcopter
4CH 2.4G Camera Quadcopter

ඊයේ 12:22 පව, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,500

DJI Phantom 4 Quadcopter
DJI Phantom 4 Quadcopter

ඊයේ 11:06 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 200,000

Roller skates
Roller skates

ඊයේ 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!