තැඹිලි
තැඹිලි

ඊයේ 7:18 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 55

More Cafe Instant Milk Coffee Premix
More Cafe Instant Milk Coffee Premix

සාමාජිකයාඊයේ 12:02 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 775

Cashew Budded Plants

ඊයේ 6:35 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

cinnamon
cinnamon

26 ඔක් 11:39 පව, ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 130

More Tea Instant Milk Tea Premix
More Tea Instant Milk Tea Premix

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:00 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 775

முட்டை விற்பனைக்குண்டு.egg for sale.

26 ඔක් 2:31 පව, කිලිනොච්චිය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

maldive fish
maldive fish

25 ඔක් 1:17 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 950

Ghee CookieZ
Ghee CookieZ

24 ඔක් 7:35 පව, බදුල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

Fresh Eggs
Fresh Eggs

24 ඔක් 9:02 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 12

vegetable ghee
vegetable ghee

සාමාජිකයා24 ඔක් 8:34 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 680

kraft cheddar
kraft cheddar

24 ඔක් 7:03 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

Maldives Fish(Umbalakada)
Maldives Fish(Umbalakada)

23 ඔක් 4:02 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,100

காளான்
காளான்

23 ඔක් 11:31 පෙරවරු, යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 125

KITUL JUGGERY
KITUL JUGGERY

21 ඔක් 2:00 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 990

coconut
coconut

21 ඔක් 12:06 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 43

Cashew Nuts
Cashew Nuts

20 ඔක් 4:35 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 370

Olive Oil spray
Olive Oil spray

20 ඔක් 4:22 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 900

Extra Virgin Olive Oil
Extra Virgin Olive Oil

20 ඔක් 4:06 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,100

cinnamon powder
cinnamon powder

20 ඔක් 9:33 පෙරවරු, ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,800

Papadam
Papadam

20 ඔක් 7:44 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 240

Quality Pure Ceylon black tea (bm)
Quality Pure Ceylon black tea (bm)

19 ඔක් 4:43 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 280

ලුණු ...............
ලුණු ...............

19 ඔක් 3:58 පව, පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,750

Aloevera Drinks
Aloevera Drinks

19 ඔක් 1:13 පව, නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 365

Kraft Mayo
Kraft Mayo

19 ඔක් 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 700

Nelli cordial
Nelli cordial

17 ඔක් 2:24 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!