Instant Ice Cream Premix
Instant Ice Cream Premix

සාමාජිකයා23 නොවැ 2:45 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 725

Belbake wheat flour - Italy
Belbake wheat flour - Italy

ඊයේ 9:23 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

Dimbula Tea(BOPF)
Dimbula Tea(BOPF)

සාමාජිකයාඊයේ 4:48 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 375

Pepper Powder
Pepper Powder

සාමාජිකයාඊයේ 4:26 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 210

Cloves
Cloves

සාමාජිකයාඊයේ 1:33 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 80

Cinnamon Powder
Cinnamon Powder

සාමාජිකයාඊයේ 1:27 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 725

Virgin Coconut Oil
Virgin Coconut Oil

සාමාජිකයාඊයේ 1:27 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 350

Chicken Curry Powder
Chicken Curry Powder

සාමාජිකයාඊයේ 1:25 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 115

Raw Curry Powder
Raw Curry Powder

සාමාජිකයාඊයේ 1:21 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 80

Suwadel Rice
Suwadel Rice

සාමාජිකයාඊයේ 1:19 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 205

Seafood Curry Powder
Seafood Curry Powder

සාමාජිකයාඊයේ 1:18 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 115

Maldive Fish Chips
Maldive Fish Chips

සාමාජිකයාඊයේ 12:07 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 275

Chillie Powder
Chillie Powder

සාමාජිකයාඊයේ 12:04 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

Cinnamon Stick
Cinnamon Stick

සාමාජිකයාඊයේ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 130

Chilie Pieces
Chilie Pieces

සාමාජිකයාඊයේ 9:43 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

Chocolate Spread
Chocolate Spread

05 දෙසැ 12:39 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

Christmas Cakes & Wedding Cakes
Christmas Cakes & Wedding Cakes

05 දෙසැ 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

මස් කරි තුනපහ
මස් කරි තුනපහ

05 දෙසැ 6:13 පෙරවරු, කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

Curry powder
Curry powder

04 දෙසැ 5:55 පව, කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 80

dc pol malu pol
dc pol malu pol

04 දෙසැ 2:58 පව, කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 38

bulath

04 දෙසැ 12:24 පව, ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3

Nelli cordial jaffna
Nelli cordial jaffna

02 දෙසැ 11:38 පව, යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 430

16 kg Extra virgin olive oil bulks
16 kg Extra virgin olive oil bulks

සාමාජිකයා02 දෙසැ 7:05 පව, කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35,000

Tea Powder

30 නොවැ 2:55 පව, අම්පාර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

MILK TOFFEE (කිරි ටොපි)
MILK TOFFEE (කිරි ටොපි)

සාමාජිකයා28 නොවැ 3:29 පව, පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 140

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!