කර්මාන්ත
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Logistic Assistant (Male)
Logistic Assistant (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා28 නොවැ 7:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Reservation Executive (Female)
Reservation Executive (Female)

Arablanka Tours & Travels

28 නොවැ 9:39 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Travels & Tourism Executive
Travels & Tourism Executive

Tradarea (Pvt) ltd

සාමාජිකයා26 නොවැ 12:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tourist Guide
Tourist Guide

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 නොවැ 6:00 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Tour Executive (Female )
Tour Executive (Female )

Vishawa Lanka Tours (PVT) Ltd

24 නොවැ 5:03 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Executive - Contract Logistic
Executive - Contract Logistic

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 නොවැ 1:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive
Tour Executive

Speed Group

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Export Documentation Executive
Junior Export Documentation Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා23 නොවැ 6:37 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Ticketing Executive

Private Poster

22 නොවැ 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Travel Assistant (Female)
Travel Assistant (Female)

Fancy Travels

21 නොවැ 4:32 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive
Tour Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා19 නොවැ 4:18 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Travel Executive (Male)
Junior Travel Executive (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා17 නොවැ 11:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Travel Executive

Private Poster

16 නොවැ 2:53 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive
Tour Executive

Pearl Lanka

16 නොවැ 10:24 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Ticketing & Travel Assistant (Female)
Ticketing & Travel Assistant (Female)

Gagana Lanka

15 නොවැ 3:53 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Wharf Clerk - Shipping & Freight
Wharf Clerk - Shipping & Freight

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා13 නොවැ 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Senior Logistic Executive
Senior Logistic Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා12 නොවැ 10:08 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Airline Ticketing Officer (Female)
Airline Ticketing Officer (Female)

Galaxy Tours

11 නොවැ 12:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

VISA Executive
VISA Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා10 නොවැ 4:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive
Tour Executive

Theme Travels International

09 නොවැ 5:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Travel Executive

Madusha Kulathunga

09 නොවැ 2:44 පව, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Documentation Assistants - Shipping
Documentation Assistants - Shipping

Logistics Company

07 නොවැ 5:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Wharf Assistant - Shipping
Wharf Assistant - Shipping

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා04 නොවැ 11:21 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Japanese Visa Coordinator

Surado Campus

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:54 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Travel Executive (Male/Female)
Travel Executive (Male/Female)

Private Poster

සාමාජිකයා26 ඔක් 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!