කර්මාන්ත
දැන්විම් 173 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Bike Rider - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Driver - Sri Lanka

Private Poster

02 නොවැ 9:51 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Bike Rider - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Driver - Sri Lanka

Private Poster

27 නොවැ 6:57 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Delivery Rider - Sri Lanka
Delivery Rider - Sri Lanka

Company Namewith Held

ඊයේ 7:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - සැහැල්ලු රථ - ශ්‍රී ලංකා
රියදුරු - සැහැල්ලු රථ - ශ්‍රී ලංකා

Prompt Xpress

සාමාජිකයාඊයේ 12:48 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Courier Field Representative
Courier Field Representative

Prompt Xpress

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:16 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Taxi Driver - Sri Lanka

Private Poster

02 දෙසැ 9:37 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කන්ටේනර් රථ සහායක - ශ්‍රී ලංකා
කන්ටේනර් රථ සහායක - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:28 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා01 දෙසැ 7:49 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Heavy Vehicle Driver - Sri Lanka

Private Poster

01 දෙසැ 5:02 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Rider (Night Shift) - Sri Lanka
Delivery Rider (Night Shift) - Sri Lanka

Bismi Burgers

01 දෙසැ 12:51 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Cab Drivers - Sri Lanka

Private Poster

01 දෙසැ 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Personal Driver - Sri Lanka
Personal Driver - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

30 නොවැ 3:31 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Heavy Vehicle Drivers - Sri Lanka
Heavy Vehicle Drivers - Sri Lanka

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා30 නොවැ 2:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Foodbuzz Pvt. Ltd. -BreadTalk Sri Lanka

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:03 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Driver - Sri Lanka
Tour Driver - Sri Lanka

Vilasha Travels And Tours (Pvt) Ltd

30 නොවැ 11:30 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Sell Fast | Makola | R.N.M.Advertising

සාමාජිකයා30 නොවැ 10:52 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

බරවාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

30 නොවැ 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Vilasha Travels And Tours (Pvt) Ltd

30 නොවැ 10:07 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

30 නොවැ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

JCB Operators - Sri Lanka

Private Poster

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:43 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 4:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 2:57 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Three Wheel Driver - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 9:53 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:12 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!