කර්මාන්ත
දැන්විම් 405 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Sales Manager

Adamjee Group

05 දෙසැ 9:51 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පොත් සාප්පු සේවකයින්

Sell Fast Agent

සාමාජිකයාඊයේ 6:32 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පොත් සාප්පු සේවකයින්

Sell Fast Agent

සාමාජිකයාඊයේ 6:32 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Leasing Officers
Leasing Officers

Sell fast | Kochchikade | ikman.lk

සාමාජිකයාඊයේ 6:06 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Coordinator
Sales Coordinator

SunsMart Group

සාමාජිකයා18 නොවැ 4:04 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistants
Sales Assistants

Green Gardens

06 දෙසැ 12:36 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executives
Sales Executives

ikman.lk

සාමාජිකයා03 නොවැ 3:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive (Male/Female)
Sales Executive (Male/Female)

Company Name Withheld

04 නොවැ 4:58 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative
Sales Representative

DIKOYA TEA

09 දෙසැ 4:17 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative
Sales Representative

Welcome Marketing Services (Pvt) Ltd

09 දෙසැ 3:10 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Showroom Assistant

Wimala dharma and sons

09 දෙසැ 1:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

වෙළඳ සහායක (පිරිමි)

Emperor

සාමාජිකයා09 දෙසැ 12:14 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales & Marketing Executive

Daya & Sons

09 දෙසැ 11:46 පෙරවරු, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative ( Field )
Sales Representative ( Field )

Technolanka Computer Services Pvt Ltd

09 දෙසැ 9:42 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Coordinator
Sales Coordinator

Three Sinha Industries

සාමාජිකයා09 දෙසැ 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

SGI Tempered Glass

08 දෙසැ 4:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executives
Sales Executives

Ecocorp Asia

08 දෙසැ 12:14 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive
Sales Executive

Millennium Headhunters

සාමාජිකයා08 දෙසැ 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative
Sales Representative

Senkada

08 දෙසැ 11:03 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Promotion Officer
Sales Promotion Officer

Cool & Care Services (Pvt ) Ltd

08 දෙසැ 10:26 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Shop Assistant

Usha Textile

08 දෙසැ 9:44 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Staff (Female) - Pastry Shop
Sales Staff (Female) - Pastry Shop

Sell Fast | col - 15 | Ghanalatha ads

සාමාජිකයා08 දෙසැ 9:40 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Cashiers

The Spice Shop

08 දෙසැ 9:33 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

Wimaladharma & Sons

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:57 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive- Engineering Products
Sales Executive- Engineering Products

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:54 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග
අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:49 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Manager

Bella Vita

07 දෙසැ 4:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!