කර්මාන්ත
දැන්විම් 221 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Project Officer

SERVE

15 ඔක් 9:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Executive Operation (Female)
Junior Executive Operation (Female)

Company Name Withheld

18 නොවැ 3:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Stores Clerk
Stores Clerk

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඅද 11:46 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Store Keeper

Commercial Link

අද 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

QA Executive
QA Executive

Aegis Global

සාමාජිකයාඅද 2:51 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Store Exective
Store Exective

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 2:48 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Production Supervisor
Production Supervisor

Dumbara Foods

ඊයේ 4:33 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

KORD Machine Operator

Private Poster

ඊයේ 4:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Stores Executive

Evergreen Lighting

ඊයේ 8:23 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Warehouse Manager
Warehouse Manager

The Factory Outlet (Pvt) Ltd

ඊයේ 6:48 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Store Keeper

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:31 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Store Keeper
Store Keeper

Viyema Job Net

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Machine Operators​​ (Male/Female)
Machine Operators​​ (Male/Female)

FMJ Holdings

සාමාජිකයා06 දෙසැ 8:22 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Operations Executive

Evergreen Lighting

06 දෙසැ 6:08 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Offset Printing Machine Operator

MS Marketing Solutions

සාමාජිකයා06 දෙසැ 4:31 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Production Supervisor

Private Poster

06 දෙසැ 4:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Machine Operators
Machine Operators

Target Consulting

සාමාජිකයා06 දෙසැ 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Operation Assistant

Private Poster

05 දෙසැ 4:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගබඩා සහායක
ගබඩා සහායක

Hameedia Men's Fashion

සාමාජිකයා05 දෙසැ 3:57 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Store Keeper (Female)

Royal Dairy Lanka

05 දෙසැ 2:52 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Production Assistant

Cereal Products (PVT)Ltd

05 දෙසැ 9:56 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Machine Operator.

Buttercup Fashion

05 දෙසැ 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

T - Shirt Designers
T - Shirt Designers

ClearSense

04 දෙසැ 4:53 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Quality Assurance
Quality Assurance

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Lathe Milling Operator
Lathe Milling Operator

NST AUTOMATION WORKS

02 දෙසැ 3:33 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Production Supervisor

Sulzi Sandamali

02 දෙසැ 3:08 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Mechanical - Machine Fitter
Mechanical - Machine Fitter

NST AUTOMATION WORKS

02 දෙසැ 3:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!