කර්මාන්ත
දැන්විම් 250 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Computer Operator (Male/Female)
Computer Operator (Male/Female)

Future Dream Pvt Ltd.

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:07 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

IT Technician

jetform technologies

තප්පර කිහිපයකට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

IT Technician
IT Technician

Sky Net Computer

සාමාජිකයාවිනාඩි 18 පෙර, අම්පාර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator (Male)
Data Entry Operator (Male)

Samudra Bookshop

සාමාජිකයාඅද 10:48 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Pearlkey Group Pvt ltd

සාමාජිකයාඅද 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Wordpress Web Developer
Wordpress Web Developer

ideanShape

අද 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Computer Operator

Gypcore Concepts Centre

අද 9:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

SGI Tempered Glass

ඊයේ 4:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator

Emp Udayanga

ඊයේ 3:50 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Web Developer
Junior Web Developer

CTD TECHNOLOGY

ඊයේ 3:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator
Computer Operator

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා07 දෙසැ 2:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

IT Coordinator
IT Coordinator

Rohaka (Pvt) Limited

ඊයේ 12:45 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Executive - Data Analysis Expert
Executive - Data Analysis Expert

Aegis Global

සාමාජිකයාඊයේ 2:58 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Hardware  Technician (Field)
Computer Hardware Technician (Field)

SWS Engineering

07 දෙසැ 12:48 පව, අම්පාර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Web Developers
Web Developers

IBOOWI (Pvt) Ltd

07 දෙසැ 12:25 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Lab Assistant (Female)
Computer Lab Assistant (Female)

ESoft Metro College - Homagama

සාමාජිකයා07 දෙසැ 11:12 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Web Designer
Web Designer

Virtual360

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:19 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා07 දෙසැ 9:37 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

කොන්ත්‍රාත්තුව

IT Lecturer (Male)
IT Lecturer (Male)

ESoft Metro College - Homagama

සාමාජිකයා07 දෙසැ 9:36 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator - Insurance
Data Entry Operator - Insurance

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Dissanayaka Group

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator

Private Poster

සාමාජිකයා06 දෙසැ 4:52 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator

Divine

06 දෙසැ 4:07 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Web Developer

Supun J Dahanayake

06 දෙසැ 3:54 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

කෙටි කාලීන

IT Technician

Private Poster

06 දෙසැ 3:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

QA Leader

One Verge Holdings Pvt Ltd

06 දෙසැ 3:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!