කර්මාන්ත
දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Baby Sitter - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 5:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Butlers - Sri Lanka
Butlers - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයාඊයේ 4:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Assistant (Male)

Private Poster

ඊයේ 3:57 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housemaid (Female) - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයාඊයේ 12:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

03 දෙසැ 10:15 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housemaid - Sri Lanka

Private Poster

30 නොවැ 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Maid - Sri Lanka

Private Poster

30 නොවැ 9:03 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

29 නොවැ 3:58 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Maid - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 1:37 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper  - Sri Lanka
Housekeeper - Sri Lanka

Seahorse Beach

28 නොවැ 5:06 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

21 නොවැ 4:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

වෙනත්

Servant - Sri Lanka

Big Boy Electronics

21 නොවැ 11:11 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

20 නොවැ 7:03 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housemaids - Sri Lanka

Private Poster

15 නොවැ 9:25 පෙරවරු, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Maid - Sri Lanka

Safras Ahamed

11 නොවැ 12:34 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper (Female) - Sri Lanka

Private Poster

11 නොවැ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Servant (Female) - Sri Lanka

ikmanadds

සාමාජිකයා07 නොවැ 12:10 පව, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Nanny - Sri Lanka

Private Poster

07 නොවැ 10:01 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Keeping Attendant - SL
House Keeping Attendant - SL

Akara Suites

සාමාජිකයා28 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper (Female) - Sri Lanka

Private Poster

27 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා
ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

20 ඔක් 2:11 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Keeping (Male/Female) - Sri Lanka
House Keeping (Male/Female) - Sri Lanka

Tang Dynasty Lanka

සාමාජිකයා14 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper - Sri Lanka
Housekeeper - Sri Lanka

J J's Guest House

සාමාජිකයා11 ඔක් 9:23 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

1 න් 1 පිටුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!