කර්මාන්ත
දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Helper

Private Poster

සාමාජිකයාඅද 12:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Helper

Private Poster

සාමාජිකයාඅද 12:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

සේවකයින් - ඡයා පිටපත් සේවාවන්

SELLFAST | ISURUADS |KADAWATHA නියෝජිත

සාමාජිකයා06 දෙසැ 2:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cleaners (Female)
Cleaners (Female)

TraveLine Global (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඅද 2:53 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

වතු වැඩ කරන්නන්

Buhuman Enterprises

ඊයේ 2:51 පව, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Carpenter
Carpenter

Target Consulting

සාමාජිකයාඊයේ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

General Labour
General Labour

Showy Creations

06 දෙසැ 6:16 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Welders - Sri Lanka

Private Poster

05 දෙසැ 5:00 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Serviceman - Sri Lanka
Serviceman - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා05 දෙසැ 1:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

වැල්ඩර්වරු - ශ්‍රී ලංකා
වැල්ඩර්වරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

05 දෙසැ 12:40 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Helper

Cereal Products (PVT)Ltd

02 දෙසැ 12:07 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Welder

Cereal Products (PVT)Ltd

02 දෙසැ 12:03 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කර්මාන්තශාලා සේවකයන් - ශ්‍රී ලංකා
කර්මාන්තශාලා සේවකයන් - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා02 දෙසැ 11:49 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Metal Spray Painter

Cereal Products (PVT)Ltd

02 දෙසැ 11:30 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කම්කරු - බාහිර අලෙවි ප්‍රචාරණ
කම්කරු - බාහිර අලෙවි ප්‍රචාරණ

Leading Outdoor Advertising Company

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:29 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Gardener - Sri Lanka
Gardener - Sri Lanka

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා01 දෙසැ 3:29 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Plumber - Sri Lanka
Plumber - Sri Lanka

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:10 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Workers - Sri Lanka

Private Poster

01 දෙසැ 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කර්මාන්ත වැඩ සහයක - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

30 නොවැ 2:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

General Labourjob - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 3:37 පව, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Factory Helpers - Sri Lanka
Factory Helpers - Sri Lanka

COLOMBO MANPOWER CO

29 නොවැ 12:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Welders - Sri Lanka
Welders - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 10:10 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

General Labour - Sri Lanka

Private Poster

29 නොවැ 9:32 පෙරවරු, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගබඩා සහායක
ගබඩා සහායක

IDEAL Choice

සාමාජිකයා28 නොවැ 12:51 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Labour (Welding/Lathe) - Sri Lanka

Sell fast | Kochchikade | ikman.lk

සාමාජිකයා25 නොවැ 10:58 පෙරවරු, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Painter - Sri Lanka
Painter - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!