කර්මාන්ත
දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Sushi Cook - Sri Lanka
Sushi Cook - Sri Lanka

Kami Maki - Japanese Fusion Cuisine

සාමාජිකයා17 ඔක් 2:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Crew Members - Sri Lanka
Crew Members - Sri Lanka

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා03 නොවැ 6:03 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Crew Members

Private Poster

අද 3:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cooks
Cooks

My Burger

අද 3:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Helper
Kitchen Helper

My Burger

අද 3:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Commis I & Commis II
Commis I & Commis II

TraveLine Global (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඅද 2:57 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කුක් (දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර) - ශ්‍රී ලංකා

Leading Hotel and Restaurant

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:50 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef (Italian Pizza & Pasta) - Sri Lanka
Chef (Italian Pizza & Pasta) - Sri Lanka

Caffe Michaelangelo

සාමාජිකයා05 දෙසැ 1:01 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Baker -cake decorater Sri Lanka

Private Poster

03 දෙසැ 7:18 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Commis Chef I. II. Ill - Sri Lanka
Commis Chef I. II. Ill - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Crew Manager - Sri Lanka

Optimo International - Anuradhapura

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:09 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Waiter/Waitress - Sri Lanka

Private Poster

02 දෙසැ 3:07 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Riders
Delivery Riders

TraveLine Global (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:31 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Waitress - Sri Lanka
Waitress - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා30 නොවැ 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Catering Operations Manager (Male)
Catering Operations Manager (Male)

Donstanley Catering

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Artistic Cake Decorators

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා29 නොවැ 4:24 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Host & Hostess
Host & Hostess

Target Consulting

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:42 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cooks - Sri Lanka
Cooks - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා28 නොවැ 7:48 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef de Partie - Sri Lanka
Chef de Partie - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා28 නොවැ 7:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka
Cook - Sri Lanka

Caffe Michaelangelo

සාමාජිකයා28 නොවැ 3:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chinese Cook - Sri Lanka

Private Poster

28 නොවැ 2:29 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Bartender - Sri Lanka
Bartender - Sri Lanka

Target Consulting

සාමාජිකයා28 නොවැ 12:59 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka

Hotel Kanaro

28 නොවැ 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka

Private Poster

28 නොවැ 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Helpers - Sri Lanka

Lebanese Restaurant

සාමාජිකයා26 නොවැ 4:57 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef - Sri Lanka

Lebanese Restaurant

සාමාජිකයා26 නොවැ 4:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Waiter - Sri Lanka (Male/Female)
Waiter - Sri Lanka (Male/Female)

Lebanese Restaurant

සාමාජිකයා26 නොවැ 4:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!