කර්මාන්ත
දැන්විම් 149 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Auto CAD Draftsman

Private Poster

03 දෙසැ 9:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Electrician
Electrician

York Lanka International (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

AC කාර්මිකයන්

Sell Fast Agent

සාමාජිකයාවිනාඩි 41 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Auto CAD Draftsman

Private Poster

03 දෙසැ 9:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

CCTV Camera Technicians
CCTV Camera Technicians

E-Line Lanka (Pvt)Ltd

සාමාජිකයා17 ඔක් 4:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

විදුලි කාර්මික ශිල්පින්
විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Private Poster

01 දෙසැ 12:35 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කාර්මික ශිල්පී (පිරිමි)

Green Homes International

06 දෙසැ 2:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පරිගණක දෘඩාංග ශීල්පීන්
පරිගණක දෘඩාංග ශීල්පීන්

Sell Fast | Horana| Star ad creation

සාමාජිකයා06 දෙසැ 1:15 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Senior Technician - AC & Refrigeration
Senior Technician - AC & Refrigeration

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා06 දෙසැ 11:48 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Auto Cad Draftsman (Male/Female)
Auto Cad Draftsman (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:24 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

විදුලි කාර්මික ශිල්පින්
විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:37 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Draughtsman
Draughtsman

E Architect Studio

05 දෙසැ 4:28 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

CCTV Technicians
CCTV Technicians

Elecso Engineers

සාමාජිකයා05 දෙසැ 1:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Engineering Draughtsman
Engineering Draughtsman

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා05 දෙසැ 12:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Draughtsman-Kitchen Drawing
Draughtsman-Kitchen Drawing

Sakura International Co Ltd

05 දෙසැ 11:51 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Technician (Male)
Technician (Male)

Target Consulting

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:44 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Auto CAD Operator

Private Poster

02 දෙසැ 3:06 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Auto CAD Designer

i4 Consultancy

01 දෙසැ 4:59 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Electrician
Electrician

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා01 දෙසැ 4:07 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

AC Technicians
AC Technicians

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා01 දෙසැ 4:01 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Project Executive - Mechanical
Project Executive - Mechanical

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 3:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Electronic Engineer

Private Poster

01 දෙසැ 3:04 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Led Bulb Technician (Male)

Nisha Light House

01 දෙසැ 2:38 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

A/C Technicians
A/C Technicians

Cool Way Air Condition

01 දෙසැ 2:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Maintenance Technician
Maintenance Technician

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Repair Technician

Aurora Holdings

30 නොවැ 4:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

විදුලි කාර්මික ශිල්පින්
විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා30 නොවැ 3:38 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!