කර්මාන්ත
දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Graphic Designer

Private Poster

27 ඔක් 4:18 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

PcMax™ Advertiesment

25 ඔක් 3:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer (Male/Female)
Graphic Designer (Male/Female)

Methuli Holdings (Pvt) LTD

09 නොවැ 4:09 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Photo Editors
Photo Editors

Elegant Media Solution

29 නොවැ 12:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Web Designer
Web Designer

SELLFAST | Gampaha Town

සාමාජිකයා18 නොවැ 10:44 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

J.A.S Samarasinghe

03 දෙසැ 9:33 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Target Consulting

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:46 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Flash Animator - 2D Animation
Flash Animator - 2D Animation

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා02 දෙසැ 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Flash Designer - Cartoon Animation
Flash Designer - Cartoon Animation

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 3:59 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designers

Private Poster

30 නොවැ 4:16 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Art Director

SUSILA PLUS (PVT) LTD

30 නොවැ 4:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designers
Graphic Designers

TDR - Multimedia Related Company

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:35 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

sphereads

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:28 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Dazzle Works (Pvt) Ltd.

29 නොවැ 3:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

Private Poster

29 නොවැ 2:00 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Private Poster

29 නොවැ 1:21 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Private Poster

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:18 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

SUSILA PLUS (PVT) LTD

28 නොවැ 3:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

Private Poster

28 නොවැ 12:53 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

one2one digicom

27 නොවැ 6:52 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

SENVIN Advertising

25 නොවැ 4:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Jana Asiri Group

25 නොවැ 12:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designers
Graphic Designers

Jetads Solutions

සාමාජිකයා25 නොවැ 10:35 පෙරවරු, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designers
Graphic Designers

Artgraphic Advertising

සාමාජිකයා24 නොවැ 1:58 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer

Tharaka Madusanka

23 නොවැ 12:02 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Image Editor
Image Editor

Master Media

23 නොවැ 9:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

SN Marketing Services

22 නොවැ 1:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!